Centrum Powiadamiania Ratunkowego

www.kielce.uw.gov.pl

Ochrona danych osobowych

Aktualnie znajdujesz się na:

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAREJESTROWANYCH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM CENTRÓW POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO (ST CPR)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz w związku z zapisami ustawy z dnia z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (dalej ustawa o SPR) informujemy, że:

Wojewoda Świętokrzyski przetwarza dane zarejestrowane w Systemie Teleinformatycznym Centrum Powiadamiania Ratunkowego (ST CPR) uzyskane w związku z wykonywaniem zadań Centrum tj. dane:

 • pozyskane w związku z obsługą zgłoszeń alarmowych,
 • zarejestrowane w oryginalnej treści zgłoszenia alarmowego,
 • przekazane do SWD Policji, SWD PRM, SWD PSP za pomocą formatki lub telefonicznie do dyspozytorów poszczególnych podmiotów ratunkowych lub pomocniczych,
 • osób zgłaszających zdarzenie, w tym dane lokalizacyjne osoby dzwoniącej na numer alarmowy,
 • użytkowników ST CPR,
 • dyspozytorów służb ratunkowych.

1. Administrator danych osobowych:

 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa – na poziomie centralnym
 • Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce e-mail wojewoda@kielce.uw.gov.pl tel. 041 342 12 66 – na poziomie lokalnym

2. Wojewoda Świętokrzyski powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w formie pisemnej na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, z dopiskiem ,,Inspektor Ochrony Danych” lub za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki): /SUWKielce/SkrytkaESP lub poczty elektronicznej na adres iod@kielce.uw.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych:

Wojewoda Świętokrzyski przetwarza dane w Systemie Teleinformatycznym Centrum Powiadamiania Ratunkowego w ramach funkcjonowania w jednolitym systemie obsługi zgłoszeń alarmowych, kierowanych do numerów alarmowych 112, 997, 99 i 999, umożliwiającym przekazanie zgłoszenia alarmowego w celu zaangażowania właściwych zasobów ratowniczych tj. Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego. W przypadku braku możliwości przekazania zgłoszenia alarmowego w ramach systemu powiadamiania ratunkowego i gdy jest to uzasadnione charakterem tego zgłoszenia, podejmowane są  działania mające na celu przekazanie informacji o tym zgłoszeniu do podmiotów, do których zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego mienia lub środowiska, których numery telefoniczne nie są obsługiwane w ramach systemu.

4. Podstawa przetwarzania danych:

Przez pojęcie zgłoszenia alarmowego należy rozumieć informację o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, w tym aktu przemocy, a także nagłego zagrożenia środowiska lub mienia oraz zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W związku z powyższym przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do:

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizacją  ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia);
 • celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia (art. 9 ust 2 lit. h rozporządzenia).

5. Informacje o Odbiorcach danych:

Do zadań Centrum Powiadamiania Ratunkowego należy przekazanie zgromadzonych danych drogą elektroniczną, z wykorzystaniem ST CPR, a w uzasadnionych przypadkach wraz z przekierowaniem połączenia telefonicznego, zgodnie z kwalifikacją zgłoszenia, do Policji, Państwowej Straży Pożarnej, dysponentów zespołów ratownictwa medycznego.

W przypadku braku możliwości przekazania zgłoszenia alarmowego w ramach systemu powiadamiania ratunkowego i gdy jest to uzasadnione charakterem tego zgłoszenia, Centrum podejmuje działania mające na celu przekazanie informacji o tym zgłoszeniu do podmiotów, do których zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia lub środowiska, których numery telefoniczne nie są obsługiwane w ramach systemu.

Wojewoda Świętokrzyski udostępnia dane w ST CPR uzyskane w związku z wykonywaniem zadań Centrum na wniosek

 • sądu,
 • prokuratury,
 • Policji.

Twoje dane przetwarzane w ST CPR są udostępniane wyspecjalizowanym podmiotom odpowiedzialnym za obsługę techniczną systemu, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w ST CPR. Podmioty te nie mogą powierzać przetwarzania danych innym podmiotom ani udostępniać danych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Okres przechowywania danych:

Dane są przechowywane w ST CPR przez 3 lata.

7. Źródło pochodzenia danych:

Administrator Twoje dane osobowe pozyskuje bezpośrednio od Ciebie oraz z innych źródeł tj.: od służb współpracujących w ramach systemu powiadamiania ratunkowego oraz systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w ramach transferu pomiędzy systemami teleinformatycznymi.

8. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą:

Masz prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania. Administrator musi mieć pewność, że nie udostępnia ich osobom nieuprawnionym, dlatego w przypadku powzięcia wątpliwości, co do tożsamości osoby, która wnioskuje o dostęp do danych lub żąda ich sprostowania, zastosowana zostanie procedura autoryzacji, co może wiązać się ze skierowaniem do prośby o dodatkowe informacje weryfikujące;
 • w przypadkach określonych przepisami prawa również do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie tych danych masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uwaga! Osoba zwracająca się z żądaniem na podstawie art. 15 rozporządzenia obowiązana jest do podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.

9. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych:

Obowiązek podania danych osobowych wynika z konieczności przeprowadzenia przez operatora numeru alarmowego całości procedury przyjęcia zgłoszenia alarmowego.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.